Cảnh sát,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cảnh sát,, Dương gật đầu đáp: Ta biết, nên ta cần ngươi giúp ta ngăn chặn điều đó.