Slim Quấy Rối Chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Slim Quấy Rối Chết Tiệt, Thâu Thiên thì hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa chạy lạch bạch vừa gào to: Gâu! Đù má thằng Dương vừa trùm mền thẩm du vừa tự chửi mình nè tụi bây ơi!!!.