Tóc nâu trói vào giường.

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc nâu trói vào giường., Nhận thấy được phản ứng của Tần Phỉ Tuyết, Thẩm Hạo một lần nữa gia tăng lực đạo, dùng tay làm ra đủ loại thủ đoạn.