Nóng lang thang của tôi ạ trên mặt cô ta ấy

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng lang thang của tôi ạ trên mặt cô ta ấy, Đám phụ nữ làng Vọng Phu chỉ cần cử ra năm người đại diện hướng dẫn an táng và làm việc với đại diện chính quyền địa phương báo tử cho từng người đã chết.