Sĩ quan cảnh sát còng tay, với nightstick 1/4 Pa

तस्वीर का शीर्षक ,

Sĩ quan cảnh sát còng tay, với nightstick 1/4 Pa, Sư phụ, nếu mọi người bắt được tu chân giả Hoa Hạ sẽ làm gì? Giết đi chứ làm gì nữa….