Vắt sữa của tôi trùng với estim

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa của tôi trùng với estim, Tạm thời chưa thể gắn vòng tránh thai nên từ hôm nay Dương phải chấp nhận mang áo mưa.