, Cổ vũ và trong giảng dạy

तस्वीर का शीर्षक ,

, Cổ vũ và trong giảng dạy, Máu hòa cùng nước mưa loang ra nhuộm cả bãi đáp máy bay thành một vòng tròn đỏ khổng lồ.