Nghiệp dư trên vợ,

तस्वीर का शीर्षक ,

Nghiệp dư trên vợ,, Hôm nay ngoài Ngọc Lan ra còn có chị em nhỏ Nhung đi theo đảm nhiệm công việc hái lục bình về nấu ăn.