Felix thích làm ơn

तस्वीर का शीर्षक ,

Felix thích làm ơn, Ghẹo nó thế thôi chứ tôi biết là nó đang tìm cách làm quen với em Huyền, nhân viên mới ở phòng anh Báo.