Châu Âu Gái Bị Chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu Âu Gái Bị Chết Tiệt, Ta muốn nói cho con biết một mối uy hiếp to lớn đang đè ép lên chúng ta… Ông Đỗ Trường Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Tu chân An Nam đã hơn một trăm bốn mươi tuổi.