Chết Tiệt Những Người Đàn Trên Ghế Dài

तस्वीर का शीर्षक ,

Chết Tiệt Những Người Đàn Trên Ghế Dài, Con không nhớ mục đích ta cử em trai con đến làm phục vụ cho vợ chồng Khánh Phương sao? Để tạo cho Hoài Trung một điểm yếu?! Đúng.