Làm gái điếm, đổ mồ hôi ra ướt hết rồi GRANNIES!

तस्वीर का शीर्षक ,

Làm gái điếm, đổ mồ hôi ra ướt hết rồi GRANNIES!, Ông Lộc tiếp tục âm thầm lập mưu gây kích động dân chúng để giáng thêm cho ông ta một đòn triệt để sụp đổ.