Đúng là may mắn là mẹ

तस्वीर का शीर्षक ,

Đúng là may mắn là mẹ, Vừa thấy vật trên bàn hắn liền nghĩ đến kẻ đã cứu tên phục vụ ngày hôm qua.