Nóng, nghiệp dư

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng, nghiệp dư, Tóc tai em tôi phải nói là hơn tổ quạ ấy, may vẫn còn cái má lúm với răng khểnh gen của bố tặng cho.