Tuyệt Vời, Tuổi Teen Diễn Lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyệt Vời, Tuổi Teen Diễn Lớn, … Buổi chiều, chẳng có thêm cuộc họp hội đồng quản trị nào được diễn ra.