Trần trụi Nhật bản,

तस्वीर का शीर्षक ,

Trần trụi Nhật bản,, Nhà vua ban đầu khát khao chinh phục, kẻ xuất thân từ nghệ sĩ muốn sáng tạo, còn kẻ cướp làm tất cả là vì lòng tham.