Tóc vàng vui hơn

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng vui hơn, Trong góc lớp chỉ còn lại năm đứa Thy Thy Hội Đạt Bình Hào đang châu đầu vào nhau một cách chăm chú.